“ภาควิชาเคมี”

เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตเคมีที่มีคุณภาพ สนองต่อความต้องการบุคลากร เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี พอลิเมอร์ สิ่งทอ อัญมณี และอุตสาหกรรมอื่น ๆ รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นให้นิสิตมีความแข็งแกร่งในสาขาวิชาเคมี ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติการ

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Inorganic Chemistry

Industrial Chemistry

Physical Chemistry

ประชุม/อบรม/สัมมนา

งานประชุมวิชาการ International Conference on Advanced and Applied Petroleum, Petrochemicals, and Polymers 2018 (ICAPPP2018)

งานประชุมวิชาการ International Conference on Advanced and Applied Petroleum, Petrochemicals, and Polymers 2018 (ICAPPP2018) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขอเชิญคณาจารย์ และนิสิต เข้าร่วมฟังปาฐกถาพิเศษในงานประชุมวิชาการ International Conference on Advanced and Applied...

ข่าวการศึกษา

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยประจำปี 2561  ผู้มีสิทธิขอรับทุน คือ นิสิตนักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา...

read more

ข่าวกิจกรรม

เชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ระดับอุดมศึกษา และการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ซูโม่ ระดับอุดมศึกษา และการประกวดงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน “ราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่...

read more